Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Jako osoba zaufania publicznego działa zgodnie z prawem i etyką zawodową. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których czynności te mogą mieć skutki prawne. Nasza kancelaria notarialna świadczy usługi notarialne również dla klientów z Będzina i okolic.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności prawnych, do których został powołany przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Do dokonania czynności notarialnej wymagane są odpowiednie dokumenty, które należy przedłożyć notariuszowi. Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie dokumentów urzędowych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Oryginały aktów notarialnych przechowywane są w kancelarii notarialnej. Strony otrzymują wypis aktu notarialnego, który ma moc prawną oryginału. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Dbamy o należyte zabezpieczenie praw oraz interesów naszych klientów. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną Marcina Ślizaka.