Akt notarialny jest powszechnie stosowaną formą czynności prawnej w postaci sformalizowanego dokumentu przygotowanego przez notariusza. Tylko on ma odpowiednią wiedzę i uprawnienia do opracowania aktu. Przepisy jasno określają, które czynności prawne mają być zawierane jako akty notarialne. Wszelkie umowy zbycia nieruchomości (dotyczy to umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny), użytkowanie wieczyste czy założenie spółki muszą być zawierane w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie grozi to ich nieważnością. Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych w Sosnowcu.

Co zawiera akt notarialny?

Każdy akt notarialny musi posiadać odpowiednią formę. Dokument ten będzie ważny, o ile zawarte zostaną w nim następujące dane:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • imię, nazwisko oraz siedziba kancelarii notarialnej,
  • dane personalne petentów wraz z podaniem imion ich rodziców oraz miejsca zamieszkania, gdy umowa dotyczy osób fizycznych,
  • nazwa i adres siedziby osób prawnych czy też innych podmiotów biorących udział w akcie, a także dane personalne osób działających w imieniu osób prawnych,
  • oświadczenia stron wraz z powołaniem się na okazane podczas zawierania aktu notarialnego dokumenty,
  • stwierdzenie, że akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy stron, które biorą udział w zawieraniu aktu notarialnego,
  • podpis notariusza.

Zawarte w akcie notarialnym informacje poświadczone przez państwowego urzędnika, jakim jest notariusz, zabezpieczają interesy obu stron umowy. Oryginały aktów notarialnych zawsze pozostają w kancelarii notarialnej (przez okres 10 lat, później trafiają do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego). Strony otrzymują ich wypisy, które mają wartość dokumentów oryginalnych. Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy zawsze od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Ustalone stawki są wiążące na terenie całej Polski. Wysokość wynagrodzenia podana w tym dokumencie jest wartością maksymalną.