Notariusz jest urzędnikiem państwowym, który zajmuje się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Umowy notarialne mają wiążącą moc prawną i stanowią zabezpieczenie pozwalające dochodzić swoich praw na drodze sądowej stronom, które je zawarły. Umowa notarialna musi być zawierana w obecności wszystkich stron, a także po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, będących podstawą do zawarcia umowy. Zajmujemy się sporządzaniem umów notarialnych w Sosnowcu.

Z którą umową do notariusza?

Umowy przygotowywane w kancelarii notarialnej to m.in.:

  • sprzedaży nieruchomości,
  • darowizny nieruchomości,
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • oddania gruntu w wieczyste użytkowanie,
  • podziału spadku w przypadku nieruchomości,
  • małżeńskie umowy majątkowe.

Dodatkowo w ramach prawa handlowego, w formie aktu notarialnego muszą być zawierane umowy spółek, w tym:

  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymienione wyżej umowy koniecznie trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego. Zawarcie ich w jakiejkolwiek innej formie powoduje ich nieważność.