Notarialne postępowanie spadkowe to procedura mająca na celu uregulowanie kwestii spadkowych związanych z przeniesieniem majątku zmarłego na jego spadkobierców. Proces ten jest alternatywą dla sądowego postępowania spadkowego, który może być czasochłonny i kosztowny. W niniejszym artykule krok po kroku omówimy etapy notarialnego postępowania spadkowego oraz sytuacje, w których warto z niego skorzystać.

Zgłoszenie się do notariusza – krok pierwszy

Pierwszym krokiem w notarialnym postępowaniu spadkowym jest zgłoszenie się do notariusza przez osobę zainteresowaną uregulowaniem sprawy spadkowej. Może to być jeden ze spadkobierców lub osoba upoważniona przez spadkobierców. Notariusz będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających tożsamość zgłaszającego oraz śmierć osoby, której majątek ma zostać podzielony.

Zebranie dokumentacji – krok drugi

Następnie notariusz przystępuje do zebrania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania. W tym celu będzie wymagał dostarczenia dokumentów dotyczących majątku zmarłego, takich jak umowy, akty własności, zaświadczenia o stanie kont bankowych czy polisy ubezpieczeniowe. Ponadto notariusz może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo między zmarłym a spadkobiercami, takich jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu.

Ustalenie kręgu spadkobierców – krok trzeci

Kolejnym etapem jest ustalenie kręgu spadkobierców przez notariusza. W tym celu notariusz analizuje zgromadzoną dokumentację oraz przepisy prawa mające zastosowanie do konkretnej sprawy. W przypadku braku testamentu dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów o dziedziczeniu ustawowym. Jeśli natomiast istnieje testament, notariusz z Będzina bada jego ważność oraz zgodność z prawem.

Sporządzenie projektu aktu poświadczenia dziedziczenia – krok czwarty

Po ustaleniu kręgu spadkobierców notariusz sporządza projekt aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten zawiera informacje o zmarłym, jego majątku oraz spadkobiercach. Projekt jest przedstawiany stronie do zapoznania się i ewentualnych uwag. Jeśli nikt nie wniesie zastrzeżeń, ostatnim etapem notarialnego postępowania spadkowego jest podpisanie aktu poświadczenia dziedziczenia przez spadkobierców. Akt ten stanowi dowód prawa do dziedziczenia majątku zmarłego.

Kiedy wybór notarialnego postępowania spadkowego jest słuszny?

Warto zdecydować się na notarialne postępowanie spadkowe, gdy istnieje zgoda między spadkobiercami co do podziału majątku oraz nie dochodzi do sporów dotyczących ważności testamentu czy praw do dziedziczenia. W takich sytuacjach notarialne postępowanie spadkowe pozwala na sprawniejsze i korzystniejsze uregulowanie sprawy spadkowej.